آموزش دوخت ساقه دوزی روی چرم توسط استاد مرجان محمدی