مدل های آموزش داده شده در کیف های دیپلمات

کیف چرم مردانه
البرز 1
کیف چرم مردانه
کیف دیپلمات

کیف البرز

آریا 2
آریا 1
آریا 3

کیف آریا

کیف اداری زنانه
شوگا 2
کیف چرم دست دوز
شوگا 4
کیف دستی زنانه

کیف شوگا

کیف اداری چرم
کیف اداری دست دوز
کیف چرم

کیف کازابلانکا

کیف دستی اسپرت
نوگل 2
کیف اسپرت
کیف چرم
کیف دوشی

کیف نوگل

کیف اداری چرم
کیف دستی اسپرت
کیف دستی زنانه

کیف سیمرغ