حراج بسته های نیمه آماده

بسته نیمه آماده شامل چرم و آستر و ایستایی های برش خورده و سوراخ شده و لویس شده به همراه تمام هر چیزی که برای دوخت اون کیف لازمه حتی زنجیر و یراق و نخ داخل بستش موجوده شما فقط چسب لازم دارید و سوزن برای شروع دوخت این بسته ها

بسته نیمه آماده کیف کمری مدل افراسیاب

قیمت اصلی با چرم گاوی :هفتصد و بیست هزار تومن

قیمت حراج بسته با جنس شتری : پونصد و هشتاد هزار تومن

بسته نیمه آماده کیف کمری مدل اسفندیار

قسمت اصلی با چرم بزی :ششصد هزار تومن

قیمت حراج بسته با جنس بزی :چهارصد و‌چهل هزار تومن

بسته نیمه آماده کیف کمری مدل شاهین

قسمت اصلی با چرم بزی :چهارصد و شصت هزار تومن

قیمت حراج بسته با جنس بزی : سیصد و چهل هزار تومن

بسته نیمه آماده کیف زنانه مدل گوهر

قیمت اصلی با جنس گاوی : نه صد هزار تومن

قیمت حراج با جنس گاوی: شش صد و‌نود هزار تومن

بسته نیمه آماده کیف کمری مدل رستم

قسمت اصلی با چرم گاوی :پونصد و‌نود هزار تومن

قیمت حراج بسته با جنس گاوی : چهارصد و پنجاه هزار تومن

قیمت بسته نیمه آماده کیف زنانه مدل فلک

قیمت اصلی با جنس گاوی : هفت صد و سی هزار تومن

قیمت حراج باجنس گاوی : پانصد و‌هشتاد و پنج هزار تومن

بسته نیمه آماده کیف کمری مدل سیاوش

قسمت اصلی با چرم شتری :چهارصد و پنجاه هزار تومن

قیمت حراج بسته با جنس شتری : سیصد و پنجاه هزار تومن

بسته نیمه آماده کیف زنانه مدل ژینا

قیمت اصلی جنس گاوی صادراتی: یک ملیون و‌صد هزار تومن

قیمت حراج کیف با جنس گاوی صادراتی : هشتصد و هشتاد هزار تومن